Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Szkoły Podstawowej w Szulmierzu w wymiarze 1/4 etatu

Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Szulmierzu:

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- ukończone wyższe studia ekonomiczne,

- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

- co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz Karty Nauczyciela,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych,

- znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

  1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

- prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej w Szulmierzu,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

- opracowywanie projektu planu finansowego wydatków i dochodów szkoły,

- sprawozdawczość wydatków budżetowych,

- rozliczanie inwentaryzacji szkoły,

- nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- oryginał kwestionariusza osobowego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 

5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Szulmierzu” w Szkole Podstawowej w Szulmierzu, Szulmierz 78, 06-461 Regimin – ( pokój nr 1- gabinet dyrektora) w terminie do 15 grudnia 2011 r. do godz. 15:30,

- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do SP w Szulmierzu,

- oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. INNE INFORMACJE:

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.regimin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Szulmierzu.

 

 

Dyrektor Szkoły

Jolanta Sarnecka  

 Szulmierz, dnia 01.12.2011