Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

II nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy

Regimin, dnia 8.12.2009 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Nazwa i adres zakładu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin
2. Określenie stanowiska urzędniczego
- Główny Księgowy – wymiar etatu 1/2
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie – minimum średnie o profilu ekonomicznym
2) posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości
II. Wymagania obligatoryjne:
1) stan zdrowia umożliwiający sprawowanie stanowiska
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
III. Wymagania dodatkowe:
obsługa komputera – Word, Excel, dobra znajomość programu Płatnik, Kadry i Płace, Finanse i Księgowość.
4. Zakres zagadnień wykonywanych na stanowisku:
Na stanowisku wykonywane będą w szczególności następujące zadania:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
6) opracowywanie projektu planu finansowego Ośrodka;
7) sprawozdawczość wydatków budżetowych,
8) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem potwierdzające wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne oryginalne dokumenty lub kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności oraz stan zdrowia,
f) oświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin składania dokumentów od dnia 9 grudnia 2009 roku do dnia 18 grudnia 2009 roku tylko w formie pisemnej
b) miejsce składania dokumentów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin (pokój Kierownika GOPS) osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie”.
7. Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 6 – nie będą rozpatrywane.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regimin: bazagmin.pl/bip_regimin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) i własnoręcznym podpisem.

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2009 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2362
08 grudnia 2009 14:47 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika.
08 grudnia 2009 14:47 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl