Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM W REGIMINIEOGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Regiminie


REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI i WINDYKACJI


I.            Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016 r, poz. 902 ze zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

a)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

b)      ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

c)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

d)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

e)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.


II.            Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 2. Umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych;
 3. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 4. Postawa etyczna  - wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność
 5. Posiadanie cech osobowościowych: rzetelność, dokładność i odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;

 

III.            Wskazanie zakresu zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 

 1. Bieżące księgowanie wpłat za pobraną wodę i ścieki,
 2. Monitoring poziomu należności,
 3. Bezpośredni kontakt (telefoniczny) z odbiorcami wody i ścieków w celu wyegzekwowania płatności
 4. Terminowe prowadzenie egzekucji opłat za pobraną wodę i ścieki, w szczególności:

a)      bieżąca i stała windykacja należności – wystawianie wezwań do zapłaty, wezwań przedsądowych i ostatecznych,
b)      przygotowywanie wniosków o sądową egzekucję należności,
c)      powiadamianie o odcięciu wody

5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ściągalności za wodę i ścieki.

 

IV.            Informacje o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie, Targonie 58, 06-461 Regimin;
 2. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze  ½  etatu ;
 3. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie;
 4. Praca administracyjno-biurowa;
 5. Praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie;
 6. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, fax);
 7. Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 8. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 9. Wykonywanie zadań pod presją czasu;   

 

V.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.  

 

VI.            Wskazanie wymaganych dokumentów

 1. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe (staż pracy), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie/zaświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazującym datę jego rozpoczęcia.
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o:

a)      korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne;

b)      wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

c)      stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na danym stanowisku (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

8. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowo badaniom lekarskim.

 

W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

VII.            Określenie miejsca i terminu składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, pokój nr 8 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Gminny Zakład Komunalny w Regiminie, Targonie 58, 06-461 Regimin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r.  do godziny 15.00

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne (brak wymaganych dokumentów określonych jako „dokumenty niezbędne” lub nie podpisane nie będą rozpatrywane. 

 

VIII.            Inne informacje

 1. Etapy naboru:

a)      Ogłoszenie o naborze,

b)      Składanie dokumentów aplikacyjnych,

c)      Wstępna selekcja kandydatów,

d)      Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

e)      Końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna,

f)       Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

g)      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w wyborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania  stosunku pracy z wybranym kandydatem lub – w razie nie rozstrzygnięcia naboru – przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Regiminie.                           

                              

                                                                                                                 

Regimin, dnia 11 grudnia 2017r.                                                                                           

 

                                                                                                    Kierownik Gminnego Zakładu 
                                                            Komunalnego w Regiminie  
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 576
13 grudnia 2017 09:02 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2017 09:00 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 12:44 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl