Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W REGIMINIE

 

WÓJT GMINY REGIMIN

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 w Urzędzie Gminy w Regiminie:

 

Młodszy referent ds. przetwarzania danych osobowych

 

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzaj umowy: -    
-    umowa na czas nieokreślony po zakończeniu okresu próbnego 

- wymiar etatu: pełen etat,


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

  Praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu:
-    krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności dokładna znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")),
-    procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (gminy) oraz jednostek podległych
-    operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń. 

   

Do zakresu czynności młodszego referenta ds. ochrony danych osobowych należeć będzie:

 

1)      pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

2)      prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

3)      udzielanie wsparcia współpracownikom i jednostkom obsługiwanym przez Gminę Regimin na etapie projektowania oraz wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,

4)      udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych,

5)      nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa infrastruktury IT,

6)      Dokonywanie cyklicznej oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,

7)      prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników gminy oraz jednostek obsługiwanych w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,

8)      rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,

9)      opiniowanie umów i klauzul umownych związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

10)  Inwentaryzowanie sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych.

11)  Współpraca z Administratorem Danych Osobowych i informatykiem.

12)   Bieżące śledzenie przepisów prawnych dotyczących tematyki ochrony danych.

13)  Nadzorowanie procesu upoważniania osób do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych” oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

14)  Współpraca z organem nadzorczym

 

5.    Wymagane dokumenty:


-    list motywacyjny oraz CV
-    kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i  posiadane kwalifikacje zawodowe,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Zał. nr 16. Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin z dopiskiem na kopercie : „Nabór na stanowisko urzędnicze – młodszy referent d. przetwarzania danych osobowych”, lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Regiminie ( pokój nr 8). Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W terminie do dnia 11 czerwca 2018r.


7.  Informacje dodatkowe

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy  http://www.bip.regimin.pl Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na wskazanej stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Regiminie w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

 

podpisane     

Wójt Gminy Regimin

Lech  Zduńczyk 


 

 Załącznik Nr 1


Administratorem Panią/Pana danych jest Gmina Regimin z siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 „[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Regiminie moich danych osobowych na potrzeby tej rekrutacji.”


 „[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Regiminie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji , w tym również na inne stanowiska przez okres ____ lat/ bezterminowo.”


 


Dokument wytworzony przez: Wójt i władze urzędu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 972
25 maja 2018 15:34 Elżbieta Kopacz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl