Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W REGIMINIE

 


 

WÓJT GMINY REGIMIN OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W URZĘDZIE GMINY W REGIMINIE

 

DS. BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 ( nazwa stanowiska )

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Regiminie

 

ul. Adama Rzewuskiego 19

 

06-461 Regimin

 

Stanowisko pracy:          

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

Miejsce pracy:

 

Urząd Gminy w Regiminie

 

 

 

Nawiązanie stosunku pracy:

 

  1. Nawiązanie stosunku pracy:       od dnia 10 grudnia 2018 r.
  2. Forma zatrudnienia:                      Umowa o pracę.
  3. Wymiar czasu pracy:                     Pełny etat.
  4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
  5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie min. wyższe zawodowe (wymagany profil, kierunek, specjalność: budownictwo, architektura, inżynieria środowiskowa, planowanie przestrzenne).
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.
 6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 1. Znajomość regulacji prawnych:

 

 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawy Prawo budowlane.

 

 1. Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu ustaw:

 

 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ustawy o Finansach publicznych.
 3. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 5. Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego.
 6. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 

oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

 

 1. Biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajomość technik biurowych.

 

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność komunikacji interpersonalnej.
 3. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Komunikatywność.
 6. Terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 7. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej)

 

                                                                                                                

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu w panie dla celów inne niż notarialne
 2. Wydawanie zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin.
 3. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Regimin.
 4. Sporządzanie i zawieranie umów związanych ze sporządzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności.
 6. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.
 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.
 8. Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu obowiązków.
 9. Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką i opłata planistyczną.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 11. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki – wodno-melioracyjnej
 13. Prowadzenie spraw z zakresu Prawa budowlanego będących w kompetencji Wójta gminy
 14. Prowadzenie spraw z zakresu włączania się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 15. Realizacja spraw wynikających z ustawy prawo wodne.
 16. Wydawanie decyzji środowiskowych
 17. Wydawanie decyzji na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne
 19. Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków.
 20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego
  na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i rozwoju gospodarczego gminy – pełnienie zastępstwa na ww. stanowisku pracy.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy w ramach powierzonego zakresu obowiązków.

 

 

 

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 

 1. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów.
 2. Prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego.
 3. Znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów.
 4. Przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw.
 5. Sprawną i uprzejmą obsługę interesantów.
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi.
 8. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie własnej specjalizacji.
 9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 10. Posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

  1. Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin. Praca o charakterze biurowym.
  2. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
  3. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
  4. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
  5. Praca w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00  

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 4. Kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Inne kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:

 

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie
 2. pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Gminy w Regiminie: ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  ds. budownictwa i planowania przestrzennego”.

 

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie:

 

do dnia 29 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu).

 

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po dniu 29 listopada 2018 r. oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną. 

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata (test pisemny, rozmowa kwalifikacyjna), drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  2. Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.
  3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.regimin.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
  4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na
   ww. stanowisko urzędnicze są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                   / Lech Zduńczyk /

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 785
15 listopada 2018 14:08 Elżbieta Kopacz - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 14:06 Elżbieta Kopacz - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 14:05 Elżbieta Kopacz - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl