Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

II Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Regiminie - Główny Księgowy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza
II nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej


1. Nazwa i adres zakładu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin
2. Określenie stanowiska urzędniczego
- Główny Księgowy – wymiar etatu 3/8 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
 I. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie – minimum średnie o profilu ekonomicznym 
  2) posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości
 II. Wymagania obligatoryjne:
1) stan zdrowia umożliwiający sprawowanie stanowiska
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
III. Wymagania dodatkowe:
 obsługa komputera – Word, Excel, dobra znajomość programu Płatnik, Kadry i Płace, Finanse i Księgowość.
4. Zakres zagadnień wykonywanych na stanowisku:
 Na stanowisku wykonywane będą w szczególności następujące zadania:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
6) opracowywanie projektu planu finansowego Ośrodka;
7) sprawozdawczość wydatków budżetowych,
8) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
 a) życiorys (CV)
 b) list motywacyjny
 c) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem potwierdzające wykształcenie,
 d) kwestionariusz osobowy,
 e) inne oryginalne dokumenty lub kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności oraz stan zdrowia,
 f) oświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 g) oświadczenie potwierdzające fakt, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 a) termin składania dokumentów od dnia 18 grudnia 2008 roku  
 do dnia 31 grudnia 2008 roku tylko w formie pisemnej
 b) miejsce składania dokumentów:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Regiminie, 06-461 Regimin (pokój Kierownika GOPS)
 osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie”.

   
7. Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 6 – nie będą rozpatrywane.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regimin: bazagmin.pl/bip_regimin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami ) oraz zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 ze zmianami ) i własnoręcznym podpisem.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2008 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1340
17 grudnia 2008 13:06 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
17 grudnia 2008 13:06 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl