Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE

Regimin, dnia 12 stycznia 2009 roku.

WÓJT GMINY REGIMIN
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy w Regiminie

NAZWA STANOWISKA – SPECJALISTA ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE
Wymiar etatu: 1 
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K. P.) 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- wykształcenie wyższe
- znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
- staż pracy - minimum 3 lata
- dobra znajomość oprogramowania MS Office
- ogólna znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
WYMAGANIA DODATKOWE: 
- znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, postępowania administracyjnego 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ : 
- prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych
- nadzór i koordynacja działań referatów i komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych
- prowadzenie bazy danych o funduszach pomocowych krajowych i zagranicznych oraz innych funduszach stanowiących źródło dofinansowania realizacji zadań Gminy
- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych
- współdziałanie i koordynacja prac z referatami i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych
- przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych
- współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego
- przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji
- sprawozdawczość z inwestycji
- koordynacja prac z referatami i komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- list motywacyjny i CV 
- kwestionariusz osobowy 
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 
- oświadczenie o niekaralności 
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Regimin, Regimin 22, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: SPECJALISTA ds. zamówień publicznych, inwestycji i środków UE” 
w terminie do dnia 26 stycznia 2009 roku. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2009 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2550
12 stycznia 2009 15:28 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2009 15:28 Przemysław Bugdal - Usunięcie załącznika.
12 stycznia 2009 15:25 Przemysław Bugdal - Zmiana treści dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl