Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 68/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 30.10.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje:

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 6.100 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Dochody budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 11.738.944zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 128.219 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 122.119 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 
Wydatki budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 16.068.934 zł.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie. 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 68/2008 Wójta Gminy z dnia 30.10.2008 r.

W związku z pismami:
1. FIN I 301/3011/852/222/08 z dnia 17.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 852 rozdział 852955 zwiększono budżet na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; po stronie dochodów
w paragrafie 2030 i po stronie wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 2.100zł.,
2. FIN.I.301/3011/854/92/08 z dnia 20.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 854, rozdział 85415; po stronie dochodów w paragrafie 2030 i po stronie wydatków
w paragrafie 3260 o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących nawałnic
i huraganów.

Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w zakresie przesunięć w ramach działów:
1. 600 – Transport i łączność – zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych
i publicznych przez PUP w Ciechanowie - dotyczy okresu po ustaniu refundacji.
2. 750 – Administracja publiczna – uzupełniono głównie środki na wynagrodzenia, oraz zabezpieczono na zakup licencji i akcesoriów komputerowych. Środki pochodzą z oszczędności w innych paragrafach – głównie składek na ubezpieczenia społeczne i wpłat na PFRON .
3. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzupełniono środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i drobnych zakupów niezbędnych dla funkcjonowania OSP,
4. 801 – Oświata i wychowanie – zmian dokonano w związku z analizą wypłat dla nauczycieli oraz płatności wynikających z Karty Nauczyciela, jak również zatrudnienia w nowym roku szkolnym. Ponadto uaktualniono odpisy na ZFŚS w placówkach oświatowych,
5. 852 – Pomoc społeczna – zmian dokonano na wniosek Kierownika GOPS po analizie wykonania budżetu za III kwartał 2008r oraz zwiększono środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
6. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono środki pomoc dla dzieci poszkodowanych podczas występujących w sierpniu nawałnic i huraganów w kwocie 4.000 zł. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 3.945 zł z oszczędności w innych paragrafach tego działu,
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono budżet w rozdziałach 90013 i 90015 z oszczędności w rozdziałach 90002, 90004 i 90095. Zmiany te zabezpieczą środki na utrzymanie psa w schronisku i pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2008 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1148
13 listopada 2008 12:39 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
13 listopada 2008 12:38 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.