Budżet - archiwum

Uchwała nr XXIV/116/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/116/08
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Gminy w Regiminie uchwala co następuje :

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 207.527 zł i zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 13.035 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 11.933.436 zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 365.742 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 3.227.533 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Wydatki budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 13.207.143 zł.

§3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4
1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2008 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.356.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5
1. Uchwala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 1.273.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.273.707 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.273.707 zł zgodnie
z załącznikiem nr 6.

§6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2008 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1235
26 listopada 2008 15:04 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
26 listopada 2008 15:04 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.