Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 74/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 27.11.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje:

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 8.381 zł. i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
Dochody budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 11.881.817 zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 91.402 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 143.021 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 
Wydatki budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 13.155.524 zł.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.


UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 74/2008 Wójta Gminy z dnia 27.11.2008 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy w związku z pismami:
1. FIN I 301/3011/852/277/08 z dnia 13.11.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono budżet po stronie dochodów
w paragrafie o kwotę 300zł,
2. FIN.I.301/3011/852/285/08 z dnia 18.11.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia środków w dziale 852, rozdział 85212; po stronie dochodów w paragrafie 2010 w związku z nadwyżką środków na świadczenia rodzinne,
3. FIN.I.301/3011/801/116/08 z dnia 19.11.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 801, rozdział 80195 po stronie dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 8.081 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w zakresie przesunięć w ramach działów. Zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami po stronie dochodów oraz na wniosek Dyrektorów szkół. Przesunięcia wydatków
w ramach działów mają na celu zabezpieczenie pokrycia zobowiązań wynikających ze znacznego wzrostu cen energii i ogrzewania szkół oraz wydatków niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania gminnych jednostek. Środki pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach i paragrafach.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2008 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1314
08 grudnia 2008 14:52 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
08 grudnia 2008 14:51 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.