Budżet - archiwum

Uchwała nr XXVII/135/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/135/09
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy w Regiminie uchwala co następuje:

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 713.262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 15.659.717 zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 808.762 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 95.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
Wydatki budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą 15.711.787 zł.

§3
Ustala się:
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Nakłady na zadania inwestycyjne na 2009 rok w kwocie 779.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 713.262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr XXVII/135/09
z dnia 19.01.2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 713.262 zł na realizację projektu Eduk@cja - lepsze perspektywy. 
Pismem nr MJWPU.WOM-P.430-858/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt uzyskał 110 punktów i został umieszczony na liście rankingowej z akceptacją Zarządu Województwa Mazowieckiego.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 808.762 zł,
w tym:
1) kwota 61.000 zł, na zabezpieczenie środków niezbędnych do rozpoczęcia prac przy wykonaniu planu zagospodarowania przestrzennego,
2) kwota 31.000 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją II etapu programu badań stomatologicznych dla dzieci. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych w paragrafach 4210 i 4270,
3) kwota 3.500 zł – zmiana klasyfikacji w dziale 85219 (było 6060 – winno być 4210)
4) kwota 713.262 zł niezbędna dla realizacji projektu Eduk@cja - lepsze perspektywy.

Ponadto w załączniku nr 3 skorygowano wydatki w kolumnie 7 do wysokości nakładów poniesionych do dnia 31.12.2008 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2009 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1241
27 stycznia 2009 09:41 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
27 stycznia 2009 09:41 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.