Urząd Gminy w Regiminie

PetycjePrzedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Sposób składania i rozpatrywania petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).


 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie opublikowania wniosku na stronie internetowej 10‑02‑2017 . Petycja została wniesiona droga elektroniczną w dniu 10.02.2017 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania wniosku na stronie internetowej wniesioną 10.02.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji w sprawie opublikowania baneru mikroporady na stronie internetowej gminy . Petycja została wniesiona droga elektroniczną w dniu 17.07.2017 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania baneru mikroporady na stronie internetowej gminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek - petycja z dnia 21 sierpnia 2018 r. - "Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Zmieniajmy gminy na lepsze"

Odpowiedź na petycję w sprawie Walczymy ze smogiem - Zmieniajmy gminy na lepsze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2017 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1757
13 września 2018 13:05 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
30 sierpnia 2018 11:59 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
26 lipca 2017 16:43 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl