Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT Wójta Gminy Regimin ws. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odkrywkowej eksploatacji kopaliny – piasków ze złoża PNIEWO zlokalizowanego na dz. nr ew. 4 i 5 obręb Pniewo Wielkie

Regimin, 31.03.2020r. BPK.6220.1.2020/6 KOMUNIKAT Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 202