Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postępowania dot. wodociągu...

Regimin,2016.10.10 Nr 6733.6.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm./ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępo

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o wszczęciu ...

Regimin,2016.09.20 Nr 6733.6.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2016,poz.23./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- infor

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin i miejscowości Gminy Regimin

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2016.06.16 Nr 6733.4.2016 OBWIESZC

obwieszczenie Wójta Gmyny Regimin w/s zakończenia postępowania o środowiskowych ...

Regimin, 2016.03.01 Nr 6220.1.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskoych...

Regimin, 2016.02.08 Nr 6220.3.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku EKOPOLSKA Mojzesowicz sp.komandytowa z Bydgoszczy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegają