Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .....

Regimin,2011.09.06 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w o

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach...

Regimin, 2011.08.18 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs ...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o lokalizacji inwestycji celu publicz.

Regimin,2011.07.26 ROŚ.6733.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN &n

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin,2011.06.29 ROŚ.6733.2.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustaw

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regimin,2011.06.28 ROŚ.6733.1.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.&

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ......

Regimin,2011. 06.27 ROŚ.6220.5.2011 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odd

ogłoszenie Wójta Gminy Regimin o wyłożeniu projektu zmiany studium /.../ wraz z prognozą oddziaływania /.../

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin W związku z Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XXIV/118/2008 z 18.11.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z 26.05.2011 r.

Regimin, 2011.05.26 ROŚ.6220.5.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych ......

Regimin,2011.05.02 ROŚ.6220.3.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wydania decyzji o środowiskowych...

Regimin,2011. 04.07 Nr 7624/6/10/11 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy regimin, działając na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr