Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s warunków zabudowy...

Regimin,2013.12.12 6730.14.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowani

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji ...

Regimin,2013.12.12 6733.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, że zostało...

obwieszczenie Wójta miny Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań...

Regimin, 2013.12.06 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 i art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji ...

Regimin,2013.06.25 Nr 6733.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 16, art. 30, art. 33 ust. 1 ora/, art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 Kodeksu postępowania...

obwieszczenie Wójta gminyw Regiminie w/s wszczęcia ....

Regimin,2013.06.14 6733.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, ...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych ...

Regimin,2013.04.03 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziały ...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s .............

Regimin, 2013.03.07 Nr 6220.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na ś