Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/20. NAZWA ZADANIA:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M

Numer sprawy: 06/20 REGIMIN, 2020-09-07 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/20. NAZWA ZADANIA: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NUMER SPRAWY: 06/20. NAZWA ZADANIA:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M

REGIMIN DNIA 02.09.2020R. Urząd Gminy w Regiminie udziela odpowiedzi na zadane pytanie w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M” Numer sprawy: 06/20. Pytanie 1 Czy zamawiający dopuści odchyłki głęb

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NUMER SPRAWY: 06/20. NAZWA ZADANIA:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M

REGIMIN DNIA 31.08.2020R. Urząd Gminy w Regiminie udziela odpowiedzi na zadane pytanie w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O &

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

REGIMIN, 2020-08-25 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/20. Nazwa zadania: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M

REGIMIN, 2020-08-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/20. Nazwa zadania: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD PSK 1 W KLICACH DO M. REGIMIN O DŁUGOŚCI 3320M Działając na podsta

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY REGIMIN TJ. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEŃBOKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ICH ZAMIESZKANIA.

REGIMIN, 2020-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/20. Nazwa zadania: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY REGIMIN TJ. DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W REGIMINIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT DO ZADANIA PN.ODNOWA MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE GMINY REGIMIN

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN – ETAP VIII”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Regimin – etap VIII” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azb