Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych...

                                                                                             Regimin,2013.03.11

Nr 6220.2.2013  OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Regimin

                   Na podstawie  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  ze zm./ oraz na podstawie art.30 i art.33 ustawy  z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania  na środowisko / Dz. U. Nr 99, poz.1227/,                               

  z a w i a d a m i a m

 że zostało wszczęte na wniosek   Państwa Jolanty i Kazimierza Orłowskich  zam. Ciechanów, postępowanie w sprawie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji gazowej na działkach nr 151/3 , położonej we wsi  Koziczyn , gm. Regimin.

                Opinię w sprawie wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie / WOOŚ-II.4240.182.2013.IA z 06.03.2013 r./ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie / ZNS.712-3/15/13 z 21.02.2013 r./.

               Jednocześnie informuję o wydaniu w dniu 11.03.2013 r. postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej  sprawie.

                 W związku z tym informuję, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Regiminie /pokój 13/.

 Otrzymują:

 1.   Mieszkańcy wsi Koziczyn

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

3.    Strony postępowania

4.    a/a

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2013 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 1075
11 marca 2013 13:05 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl