Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta miny Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań...

   Regimin, 2013.12.06

6220.3.2013    OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  REGIMIN

           Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./,  w związku z art.33 i art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 17.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w/s oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Łydyni w m. Regimin wraz z przebudową drogi powiatowej 1215W relacji Grzybowo – Regimin- Szulmierz  na odcinku  od km 2+649 do km 6+662  planowanej przez Inwestora – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

W niniejszej sprawie postanowienie WOOŚ-II.4240.1481.2013.Ś.1 w dniu 13.11.2013 r. wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ZNS.9022.2.00062.2013.PK.

Wójt Gminy Regimin postanowieniem z dnia 06.12.2013 r. stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

          W przedmiotowej sprawie można zapoznać się z dokumentacją oraz składać uwagi  w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 13/.

 Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy  wsi Regimin i wsi Lekowo

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2013 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 710
06 grudnia 2013 15:40 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl