Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2016.06.16 Nr 6733.4.2016 OBWIESZC

obwieszczenie Wójta Gmyny Regimin w/s zakończenia postępowania o środowiskowych ...

Regimin, 2016.03.01 Nr 6220.1.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskoych...

Regimin, 2016.02.08 Nr 6220.3.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku EKOPOLSKA Mojzesowicz sp.komandytowa z Bydgoszczy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegają

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/w postępowania o środowiskowych ...

Regimin, 2016.02.08 Nr 6220.1.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku Gminy Regimin postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, p

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s zakończenia postępowania .....

Regimin,2016.01.11 Nr 6733.7.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz

Obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s wszczęcia postępowania o lokalizacji celu...

Regimin,2015.12.10 Nr 6733.7.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012,poz.647 ze zm./, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Ener

obwieszczenie Wójta Gmiy w Regiminie w/s lokalizacji celu publicznego...

Regimin,2015.06.11 Nr 6733.4.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie o wszczęciu .......

Regimin,2015.05.20 Nr 6733.4.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .