Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081, ze zm.)

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast 6220.2.2018.2019

Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie

WA.ZUZ.1.421.7.2019.MG Dotyczy: wniosku z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu dnia 19 lutego 2019 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 616 w km

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie D