Urząd Gminy w Regiminie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi


HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych

na II półrocze 2017r. w gminie Regimin


przeczytaj   T U T A J 
 

                                                  


KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE 


Informacja o kontroli odpadów w gminie z dn. 20.06.2016r.

 

 

Sprawdź, czy wiesz  jak segregujemy śmieci.


Poznaj Zasady segregacji śmieci 


P S Z O K


        Urząd Gminy pragnie poinformować mieszkańców Gminy Regimin, iż na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2016r.  powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  zwany dalej PSZOK

 


  • Poniedziałek  1300 do 1600  - a od godz. 1600 - 17 00                         na telefon 505-606-886
  •  Środa             1300 do 1600  - a od godz. 1600 - 17 00                         na telefon 505-606-886
  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach   10°° do 12 00          na telefon 505-606-886


 

przeczytaj szczegóły  T U T A JK O M U N I K A T 


Wójt Gminy Regimin informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie Nr IX/41/2015 z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i uchwałą Nr IX/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone nowe stawki opłat a także terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Została podjęta także nowa uchwała Nr IX/40/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

          W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.


WYSOKOŚĆ STAWKI


Ryczałtowa stawka opłaty w wysokości:  75,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtowa stawka opłaty w wysokości:  105,00 zł za rok, jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 T E R M I N Y

Prosimy o uiszczenie opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do 30 września danego roku, a w przypadku gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 września opłatę uiszcza się do 31 grudnia danego roku.   


 O P Ł A T Y

     Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości  w punkcie kasowym Urzędu Gminy w Regiminie lub przelewem,  na konto Urzędu Gminy Regimin : 

  BS Ciechanów  Nr 89 82 13 0008 2001 0010 0306 0001      

  

                                                            FORMULARZE, sposób złożenia  

 


 

  deklaracja_o_wysokosci_oplaty.docx Pobierz formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie Microsoft Word. Wypełnij komputerowo, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście.  deklaracja_o_wysokosci_oplaty.pdf Pobierz formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie Adobe Acrobat. Wydrukuj, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż osobiście.


  deklaracja_o_wysokosci_oplaty_edyt.pdf Pobierz edytowalny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie        Adobe Acrobat.Koniecznie zapisz na lokalnym dysku lub pamięci Twojego komputera.Wypełnij komputerowo, używając znaku kropki do oddzielenia groszy w kwocie, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście.

    

Wypełniony  komputerowo formularz lub wypełniony ręcznie i zeskanowany możesz przesłać  elektronicznie za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP http://www.epuap.gov.pl używając podpisu elektronicznego w postaci kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez platformę eUrząd na stronie www.wrotamazowsza.pl  używając profilu zaufanego .

 

  WYSŁANIE FORMULARZA DEKLARACJI NA ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ


a) zaloguj się na swoje konto EPUAP pod adresem http://www.epuap.gov.pl
(jeśli nie posiadasz konta kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ” w górnej, prawej części strony http://www.epuap.gov.pl)


b) Aby wysłać deklarację na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Regiminie wpisz w wyszukiwarkę na stronie http://www.epuap.gov.pl „Urząd Gminy w Regiminie”


c) wybierz pierwszą wyszukaną pozycję

d) kliknij w pole „PRZEJDŹ DO FORMULARZA”, wypełnij i załącz wypełniony komputerowo formularz lub skan odręcznie wypelnionej deklaracji.

Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  /1402082/SkrytkaESP


e) podpisz podpisem elektronicznym (na stronie formularza jest opcja podpisz i wyślij)

 

W celu skorzystania z  usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
• założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
• posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP raz płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu

 
                                    WYSŁANIE FORMULARZA DEKLARACJI NA ELEKTRONICZNĄ eUrząd 

                                           dostępnego na platformie wrotamazowsza.pl 

                  


            Wypełnij online na platformie wrotamazowsza.pl 


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wystarczającym jest podpisanie wypełnionego formularza na  platformie wrotamazowsza.pl  profilem zaufanym EPUAP.

Przeczytaj więcej  T U T A J

 

 


UCHWAŁA Nr IX/40/2015 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przeczytaj   T U T A J

 

UCHWAŁA Nr IX/41/2015 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 przeczytaj   T U T A J

 

UCHWAŁA Nr IX/42/2015 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 przeczytaj   T U T A J


 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Targonie oraz ustalenia Regulaminu jego funkcjonowania.

 przeczytaj   T U T A J


Pozostałe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:


Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Regimin za lata 2012-2016
Aktualny rejestr dzialalności regulowanej odbioru odpadów z gminy Regimin
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2014r
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2015r


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 3133
28 czerwca 2017 15:40 Elżbieta Kopacz - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2017 10:37 Elżbieta Kopacz - Zmiana treści zakładki.
06 lipca 2016 11:48 Elżbieta Kopacz - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom-web.pl