Gospodarowanie odpadami komunalnymi


HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych

na I półrocze 2019r. w gminie Regimin


przeczytaj   T U T A J

 

 

OBOWIĄZEK  zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni

       przeczytaj   T U T A J     KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE 


Informacja o kontroli odpadów w gminie z dn. 20.06.2016r.

 

 

Sprawdź, czy wiesz  jak segregujemy śmieci.


Poznaj Zasady segregacji śmieci 


P S Z O K


        Urząd Gminy pragnie poinformować mieszkańców Gminy Regimin, iż na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2016r.  powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  zwany dalej PSZOK

 


  • Poniedziałek  1300 do 1600  - a od godz. 1600 - 17 00                         na telefon 505-606-886
  •  Środa             1300 do 1600  - a od godz. 1600 - 17 00                         na telefon 505-606-886
  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach   10°° do 12 00          na telefon 505-606-886


 

przeczytaj szczegóły  T U T A JK O M U N I K A T 

 

Wójt Gminy Regimin  działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ) informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie  w Nr II /6/2018 z dnia 29 listopada 2018r .  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( od dnia 1 stycznia 2019 roku) tj.:  •   11 zl /mieszkańca/miesiąc - selektywna zbiórka odpadów
  •   17zł /mieszkańca/miesiąc - zmieszana zbiórka odpadów

 
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l - w wysokości  -    48 zł

2)    240 l - w wysokości      -85 zł

3)    1100 l- w wysokości -  227 zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l   - w wysokości -     67 zł

2)    240 l   - w wysokości -   116 zł

3)    1100 l - w wysokości -   251 zł

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik:

1)    ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 144,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)    ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 201,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

Opłaty, o której mowa wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości w punkcie kasowym Urzędu Gminy w Regiminie, lub przelewem, na konto Urzędu Gminy Regimin :

 

BS Ciechanów Nr 89 82 13 0008 2001 0010 0306 0001.

 

Odpady wielkogabarytowe będą dostarczane samodzielnie przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Targonie 58 na terenie oczyszczalni. Mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku. Informuję ponadto, że właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składać nowej deklaracji o wysokości opłaty. Podstawą dalszych płatności jest otrzymane zawiadomienie.

 

  

                                                            FORMULARZE, sposób złożenia  

 


 

  deklaracja_o_wysokosci_oplaty.docx Pobierz formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie Microsoft Word. Wypełnij komputerowo, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście.  deklaracja_o_wysokosci_oplaty.pdf Pobierz formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie Adobe Acrobat. Wydrukuj, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż osobiście.


  deklaracja_o_wysokosci_oplaty_edyt.pdf Pobierz edytowalny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie        Adobe Acrobat.Koniecznie zapisz na lokalnym dysku lub pamięci Twojego komputera.Wypełnij komputerowo, używając znaku kropki do oddzielenia groszy w kwocie, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście.

    

Wypełniony  komputerowo formularz lub wypełniony ręcznie i zeskanowany możesz przesłać  elektronicznie za pomocą skrzynki podawczej na platformie ePUAP http://www.epuap.gov.pl używając podpisu elektronicznego w postaci kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez platformę eUrząd na stronie www.wrotamazowsza.pl  używając profilu zaufanego .

 

  WYSŁANIE FORMULARZA DEKLARACJI NA ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ


a) zaloguj się na swoje konto EPUAP pod adresem http://www.epuap.gov.pl
(jeśli nie posiadasz konta kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ” w górnej, prawej części strony http://www.epuap.gov.pl)


b) Aby wysłać deklarację na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Regiminie wpisz w wyszukiwarkę na stronie http://www.epuap.gov.pl „Urząd Gminy w Regiminie”


c) wybierz pierwszą wyszukaną pozycję

d) kliknij w pole „PRZEJDŹ DO FORMULARZA”, wypełnij i załącz wypełniony komputerowo formularz lub skan odręcznie wypelnionej deklaracji.

Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  /1402082/SkrytkaESP


e) podpisz podpisem elektronicznym (na stronie formularza jest opcja podpisz i wyślij)

 

W celu skorzystania z  usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
• założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
• posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP raz płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu

 
                                    WYSŁANIE FORMULARZA DEKLARACJI NA ELEKTRONICZNĄ eUrząd 

                                           dostępnego na platformie wrotamazowsza.pl 

                  


            Wypełnij online na platformie wrotamazowsza.pl 


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wystarczającym jest podpisanie wypełnionego formularza na  platformie wrotamazowsza.pl  profilem zaufanym EPUAP.

Przeczytaj więcej  T U T A J

 

 


UCHWAŁA Nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
przeczytaj   T U T A J

 

UCHWAŁA Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 przeczytaj   T U T A J

 

UCHWAŁA Nr IX/42/2015 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 przeczytaj   T U T A J


 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Targonie oraz ustalenia Regulaminu jego funkcjonowania.

 przeczytaj   T U T A J


Pozostałe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:


Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Regimin za lata 2012-2016


Aktualny rejestr dzialalności regulowanej odbioru odpadów z gminy Regimin


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2014r


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2015r


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2016r

 


Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Regimin za 2017rAnaliza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Regimin - rok 2018

 Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 7531
07 maja 2019 12:02 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
07 maja 2019 12:00 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
02 stycznia 2019 21:27 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.