Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - nagrania i transmisja obradInformacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja

obrad Rady Gminy w Regiminie

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminy w Regiminie są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.


1)Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Gmina Regimin z siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

2)Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 685 80 08;

Adres e-mail: ug@regimin.pl

Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  :  /1402082/SkrytkaESP

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Smoliński, adres e-mail: a.smolinski@regimin.pl


3)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


4)Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tymwymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;


5)Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.


6)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.


7)osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


8)administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania


9)administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2018 00:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1057
18 listopada 2018 00:22 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
18 listopada 2018 00:20 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
18 listopada 2018 00:12 (Elżbieta Kopacz) - Dodanie nowej zakładki.