Referat Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Do zadań Referatu ds. Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego należy
w szczególności:
1) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji,
2) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych.
3) Przygotowywanie projektów umów na realizację zamówień publicznych,
4) Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
5) Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
6) Rozliczanie wniosków o płatność,
7) Udział w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji i remontów,
8) Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania
inwestycji,
9) Weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej
w postępowaniach o zamówienia publiczne, w których wartość nie przekracza kwoty
30 000 euro netto
10) sporządzanie corocznych sprawozdań, wymaganych przepisami ustawy, kierowanych
do Prezesa UZP
11) współpraca z pracownikami urzędu gminy oraz kierownikami jednostek
organizacyjnych gminy w ramach planowanych i prowadzonych postępowań
przetargowych
12) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
13) wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii,
14) planowanie i realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych,
chodników przy tych drogach oraz innych urządzeń związanych z drogą,
15) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, dróg i terenów
komunalnych,
16) prowadzenie spraw w zakresie remontów budynków komunalnych,
17) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminnego,
18) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu gminy,
19) nadzór nad robotami publicznymi i interwencyjnymi,
20) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie
wykonywania zadań obronnych.
21) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie
szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
22) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego
funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,
23) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania
Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach
gotowości obronnej państwa. 
24) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny,
25) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne
wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
26) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
27) analiza wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na
rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie
decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
28) przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
29) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń
rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
30) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
31) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
32) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
33) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
34) organizacja i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
35) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
36) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, obiektów
i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, powoływanie gminnych
i zakładowych struktur formacji obrony cywilnej,
37) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania,
konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych
i umundurowania,
38) wykonywanie innych zadań określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
39) opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
40) organizowanie posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego,
41) prowadzenie spraw Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego, zabezpieczeń
i ewakuacji z obszarów zagrożonych powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,
42) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń wynikających
z ustawy Prawo o zgromadzeniach,
43) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy,
44) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem dotyczących w szczególności:
a) zwalczania szkodników i zaraźliwych chorób zwierzęcych,
b) nasiennictwa i ochrony roślin,
c) ochrony powietrza atmosferycznego
45) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i współdziałanie z zarządcami
obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na terenie gminy,
46) współdziałanie ze służbami doradczymi działającymi na rzecz rolnictwa,
47) realizacja programu ochrony zwierząt oraz prowadzenie spraw zezwoleń na posiadanie
psa rasy obronnej,
48) nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli,
49) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
50) nadzór nad godzinami otwarcia placówek handlowych na terenie gminy,
51) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranie opłat
i wydawanie zaświadczeń o uiszczeniu opłat,
52) prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem lub cofnięciem zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. 
53) monitorowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
54) wykonywanie zadań związanych z funduszem sołeckim,
55) nadzór nad pracami społecznie użytecznymi
56) współpraca z sądem
57) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, Z-cy
Wójta bądź w jego imieniu przez Sekretarza.

Stanowiska

Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i bezpieczeństwa publicznego

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 710
08 kwietnia 2019 15:48 (Elżbieta Kopacz) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i bezpieczeństwa publicznego.
08 kwietnia 2019 15:48 (Elżbieta Kopacz) - Dodanie stanowiska: 2) Stanowisko pracy ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i bezpieczeństwa publicznego.
08 kwietnia 2019 15:46 (Elżbieta Kopacz) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.