Urząd Gminy w Regiminie

Referaty

Referat finansowo – księgowy

Do zadań referatu finansowo – księgowego należy w szczególności:
1) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
3) realizacja dochodów Gminy,
4) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,
5) analiza wykorzystania budżetu, wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy,
6) współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
7) zapewnienie obsługi finansowo – księgowej inwestycji gminnych, wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
8) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
9) nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych,
10) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,
11) prowadzenie spraw funduszy celowych,
12) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
13) przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
14) współpraca z KRUS w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników i członków ich rodzin,
15) współdziałanie z właściwymi stanowiskami pracy w procesie tworzenia planów gospodarczych oraz innych opracowań planistycznych i programowych,
16) opracowywanie określonych analiz sytuacji gospodarczej gminy oraz informacji o zagrożeniach w realizacji zadań,
17) koordynacja prac planistycznych związanych z opracowywaniem programów inwestycyjnych,
18) przygotowywanie propozycji w sprawach zasad prowadzenia polityki inwestycyjnej na obszarze gminy w powiązaniu z planowaniem przestrzennym,
19) prowadzenie zbioru podatników i jego aktualizacja,
20) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
21) prowadzenie dokumentacji wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłat z gospodarki mieniem gminnym,
22) prowadzenie postępowania w zakresie umorzeń, odroczeń i zaniechania należności z tytułu podatków i opłat,
23) gromadzenie i badanie pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym deklaracji podatkowych, informacji i innych dokumentów składanych do opodatkowania,
24) podejmowanie czynności zmierzających do prowadzenia egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
25) prowadzenie księgi inwentarzowej mienia gminnego,
26) ubezpieczenie mienia gminnego,
27) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, stanie zaległości w podatkach i opłatach, i dochodowości dla zainteresowanych,
28) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
29) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
30) wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Wójta, bądź w jego imieniu Zastępcę Wójta i Sekretarza,
31) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa, wynikających z prowadzenia spraw finansowo-księgowych.

Stanowiska:

Agnieszka Piotrowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Bożena Jabłońska

Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

Barbara Przychodzka

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Krystyna Golubińska

Młodszy Referent ds. środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rafał Zabiegałowski

Młodszy Referent ds. księgowości i windykacji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Żaneta Parypińska

Młodszy referent ds. finansowych

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 7236
17 sierpnia 2017 11:13 Elżbieta Kopacz - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy referent ds. finansowych.
17 sierpnia 2017 10:56 Elżbieta Kopacz - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy Referent ds. środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16 sierpnia 2017 16:16 Elżbieta Kopacz - Aktualizacja danych stanowiska: Młodszy Referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Realizacja: IDcom.pl