Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN W/S OOŚ DOT. INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW
Regimin,2018.09.18

 Nr 6220.2.2018

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Regimin

 

                Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.1  i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm./,

 

Wójt Gminy Regimin podaje do publicznej wiadomości,


że zostało wszczęte w dniu 13.03.2018 r./ data wpływu/ z wniosku z dnia 08.03.2018 r.  Pana Adama Mańkowskiego AM - Plast, postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego  na uruchomieniu instalacji do przetwarzania  odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki nr 10/2 w miejscowości Regimin.


 Z uwagi na to, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, następujące organy wyraziły stanowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  opinią z dnia 17 maja 2018 r. WOOŚ.I.4220.304.2018.ML.3 uznał konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko  oraz określił zakres raportu,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie opinią z 12 kwietnia 2018 r.  stwierdził brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie w opinii WA. ZZŚ.1.436.104.2018.MT  z dnia 1 sierpnia 2018 r. stwierdziło, że nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec tego Wójt Gminy Regimin postanowieniem z  03.09.2018 r. uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia  uwag i wniosków jest Wójt Gminy Regimin, zaś organami właściwymi do opinii i uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości  zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Regiminie (pokój nr 13) w godzinach 9.00- 15.00, składania  uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym i ustnej do protokołu w terminie  od dnia 19 września 2018 r. do 18 października 2018 r.

 


Otrzymują:

1. Mieszkańcy wsi Regimin

2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie


Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Kowalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 189
25 września 2018 10:02 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 09:51 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 09:51 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl