Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Regimin, dnia 25.09.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Regimin – etap 1.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/91/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin, zmienionej uchwałą nr XLI/229/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 czerwca 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1, w dniach od 9 października 2018 r. do 30 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie przy ul. Adama Rzewuskiego 19 w Regiminie w godz. od 800do 1600 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie o godz. 9.00

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jest dostępny na stronie internetowej bip.regimin.pl.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Regimin przy ul. Adama Rzewuskiego 19, pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regimin, ul. Adam Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: ug@regimin.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Wójt Gminy Regimin.

                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                      LECH ZDUŃCZYK

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2018 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 119
09 października 2018 09:24 Anna Kowalska - Dodanie załącznika [pos_regimin_2wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2018 09:22 Anna Kowalska - Dodanie załącznika [mpzp_regimin_uzasadnienie_2wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2018 09:22 Anna Kowalska - Dodanie załącznika [mpzp_regimin_tekst_2wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl