Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Euro dla szkół z terenu gminy Regimin

Europejski Fundusz Społeczny

Dwa duże projekty edukacyjne, na które środki finansowe pozyskane zostały z funduszy Unii Europejskiej, realizowane będą od lutego 2009 roku w szkołach na terenie gminy Regimin.
W pierwszym z nich, zatytułowanym „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”, uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele z Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. Stało się tak dzięki przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej złożonej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, która jest głównym koordynatorem Programu. Sukces jest tym większy, że pieniądze trafią tylko do 45 szkół podstawowych z terenu 4 województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Szkoła w Regiminie jako jedyna z całego Północnego Mazowsza została zakwalifikowana do tego programu edukacyjnego. Ogromnie cieszy fakt, że będzie on realizowany aż przez kolejne 3 lata, zaś jego całkowity koszt sięga kwoty ponad 19,5 miliona złotych. Efektem tego osiągnięcia będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas V i VI, prowadzone w trzech kluczowych zakresach: świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętności matematyczno-przyrodniczo-technicznych i porozumiewania się w językach obcych. Te naukowo brzmiące nazwy w potocznym języku oznaczają udział w wycieczkach, wyjazdach do muzeów i na wystawy, organizację różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, przygotowania do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizację imprez i uroczystości. Nauczyciele będą mogli natomiast brać udział w bezpłatnych dodatkowych szkoleniach i kursach. Dla szkoły i gminnego samorządu ważny jest fakt, że program sfinansowany jest w 100% przez fundusze unijne. Oczywistym jest natomiast, że nauczyciele prowadzący zajęcia będą mieli okazję dorobić do swoich pensji. Nic, tylko pogratulować sukcesu i życzyć powodzenia w realizacji programu!
Wszystkie szkoły z terenu gminy Regimin stały się natomiast beneficjentami kolejnego programu sfinansowanego całkowicie ze środków Unii Europejskiej. Wniosek, który przygotowany został wspólnie przez Urząd Gminy i Gminny Zespół Szkół w Regiminie złożony został w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty’, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Oceny Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pozytywnie oceniła złożoną dokumentację i po przyznaniu 110 punktów (wymagane minimum to 60) umieściła regimiński wniosek na 22 miejscu listy rankingowej (na 570 ocenianych). Decyzję tę zaakceptował następnie Zarząd Województwa Mazowieckiego. Co istotne dla wnioskodawców została także w 100% zaakceptowana kwota o jaka się ubiegali. A są to niebagatelne pieniądze, bowiem Regimin ma otrzymać ponad 713 000 złotych.
Przyznane środki przeznaczone będą przede wszystkim na prowadzenie zajęć z jęz. angielskiego i informatyki (łącznie 15 grup we wszystkich szkołach), które zakończą się egzaminem i ewentualnie uzyskaniem europejskich certyfikatów przez uczestniczących w nich uczniów. Z obu tych przedmiotów prowadzone będą także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w sumie 13 grup, dla zainteresowanych dzieci, ale już bez kończącego egzaminu certyfikującego. Dla uczniów z trudnościami w nauce zorganizowanych zostanie 21 grup, na których prowadzone będą zajęcia wyrównawcze. Uczniowie zdolni skorzystają z możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na których będą mogli poszerzyć swój zakres wiadomości i umiejętności (12 grup we wszystkich placówkach). Wymagane jest, aby liczba dzieci uczestniczących w pracy każdej z grup wynosiła 10 osób. W programie przewidziano także możliwość organizacji warsztatów psychologicznych dla uczniów, którzy m.in. stwarzają problemy wychowawcze, są zagrożeni patologią społeczną czy też wykazują agresywne zachowania. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Gminy wynika, że praktycznie wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół w Regiminie, Zeńboku, Szulmierzu i Pniewie Czeruchach uczestniczyć będą w którejś z wymienionych form dodatkowych zajęć. W kosztorysie wniosku zaplanowano także środki na częściowy odwóz dzieci po zajęciach, a także fundusze na dodatkowe wyżywienie (bułki, napoje, owoce). Realizacja tego Programu powinna rozpocząć się już od początku II półrocza, czyli od pierwszej dekady lutego. Nic więc dziwnego, że w Urzędzie Gminy i we wszystkich szkołach rozpoczęły się już intensywne prace przygotowawcze, chociaż nie dotarła tu jeszcze gotowa do podpisania umowa. Jak zapewnił nas Wójt Gminy Lech Zduńczyk wyznaczeni pracownicy Urzędu zapewnią finansową i administracyjną obsługę i wsparcie realizacji i rozliczenia obu programów. Poważne obowiązki przyjęła na siebie także Pani Anna Cicholska, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. To Ona byłą „dobrą duszą” obu projektów, włożyła ogromny wysiłek w ich przygotowanie, zaś od początku roku została głównym koordynatorem ich realizacji. „Nie ukrywam, że jestem odrobinę zmęczona. W domu bywam gościem, ale ogromnie cieszę się, że praca, jaką wkładam i ja, i moi nauczyciele w budowanie pozytywnego obrazu regimińskich szkół przynosi tak wspaniałe efekty” – przyznaje Pani Dyrektor. Podkreśla, że wiele zależy od współpracy z Wójtem i gminnym samorządem, zaś ta układa się wyśmienicie. „Zawsze możemy liczyć na wsparcie Pana Zduńczyka, Przewodniczącego Rady Tomasza Zabiegałowskiego, radnych i współpracujących z nami pracowników Urzędu Gminy.”
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Samo życie pokazuje, że ta stara mądrość sprawdza się na każdym kroku. Należy z satysfakcją odnotować, że o szkołach w Regiminie ostatnio pisze się i słyszy coraz więcej. Sukcesy sportowe, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, udane imprezy i uroczystości powodują, że Gminny Zespół Szkół w Regiminie pnie się w górę w rankingu tego typu placówek. Do tego łańcuszka sukcesów można znowu dołączyć kolejne ogniwo – pozyskanie bardzo poważnych funduszy na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcia:

Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2009 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 5244
26 stycznia 2009 11:03 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
26 stycznia 2009 11:03 Przemysław Bugdal - Usunięcie zdjęcia.
26 stycznia 2009 11:03 Przemysław Bugdal - Dodanie zdjęcia.
Realizacja: IDcom.pl