Komunikaty

KOMUNIKAT Wójta Gminy Regimin ws. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odkrywkowej eksploatacji kopaliny – piasków ze złoża PNIEWO zlokalizowanego na dz. nr ew. 4 i 5 obręb Pniewo Wielkie

Regimin, 31.03.2020r.

BPK.6220.1.2020/6

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 283), Wójt Gminy Regimin niniejszym informuje, iż do Urzędu Gminy w Regiminie wpłynęło w dniu 27 marca 2020 r. pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak sprawy: WA.ZZŚ.1.435.1.50.2020.MZ z dnia 26 marca 2020r. informujące, iż załatwienie sprawy w przedmiocie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie odkrywkowej eksploatacji kopaliny – piasków ze złoża PNIEWO zlokalizowanego na dz. nr ew. 4 i 5 obręb Pniewo Wielkie” nastąpi do dnia 30 maja 2020 r.

  

Wójt Gminy Regimin

/-/ Mariola Kołakowska

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2.Strony biorące udział w postępowaniu

    wg  rozdzielnika

3. Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy w Regiminie

4. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Rzeczkowska
Ilość wyświetleń: 31
31 marca 2020 13:38 (Karolina Rzeczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)