Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Regimin, dnia 30 września 2008 roku.

7224/1a/2008

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

 

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości,
nr KW
Powierzchnia nieruchomości
(m2)
Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości (zł)
1 Grzybowo 100/3
KW 4112
2234 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy drodze powiatowej lokalizacja usług o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8U, możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej 70 000,00 zł
+ 22% VAT
2 Grzybowo 100/4
KW 4112
2209 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy drodze powiatowej lokalizacja usług o uciążliwości nie wykraczającej poza wyznaczony teren - 8U, możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej 70 000,00 zł
+ 22% VAT


Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2008 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie (pokój nr 11). Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 2000,00 zł słownie: dwa tysiące (dla każdej nieruchomości) w kasie Urzędu Gminy nie później niż do dnia 7 listopada 2008 r. do godz. 1500. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia ulegnie natomiast przepadkowi na rzecz Gminy Regimin w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Grzybowo. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje udzielane są pod nr telefonu (023) 681 17 56 w. 25 w godz. 800 - 1600

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2008 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4580
03 października 2008 14:59 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl