Komunikaty

post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun.

 

Regimin,2008.10.14 Nr 7632/13/08P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.51 ust 3 pkt 1oraz art. 51 ust 5 w związku z art.46 ust 4 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573/, art.123 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

  • w sprawie wszczętej z urzędu, dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Regimin na działkach nr 71,108, 304, 400, 466, 463,399,445, 129/1, 401/1 w miejscowości Zeńbok i na terenie działek nr 2 i nr 3/3 w miejscowości Regimin, polegającej na przebudowie gminnego systemu komunikacyjnego / Regimin – Zeńbok - Humięcino/, na odcinku ok. 5 km poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego, wykonaniu poboczy, zjazdów oraz odwodnienia za pomocą istniejących rowów p o s t a n a w i a m uznać za zbędne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoU Z A S A D N I E N I E Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm./, przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Starosta Ciechanowski postanowieniem RSD.I.7633/89/08 z 09.09.2008r. odstąpił od wymogu sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie pismem z 10.10.2008r. ZNS.712-80/211/08 wyraził opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przewiduje możliwość odstąpienia od wykonania raportu lub zawężenia jego zakresu. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, usytuowanie, rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko należy odstąpić od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w wyżej omówionym zakresie.Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji. Na postanowienie niniejsze stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Regimin w terminie 7 dni od daty doręczenia .Otrzymują: Pan Wójt Gminy Regimin 06-461 Regimin Do wiadomości: Pan Starosta Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Strony postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty / internet, tablica ogłoszeń UG Regimin/

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2008 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 4338
15 października 2008 09:09 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.