Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego

Warszawa, 23.02.2009 r.


WOJEWODA MAZOWIECKI
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


WI.II.BG.7047-K/603/08


O B W I E S Z C Z E N I E


Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek Ministra Infrastruktury reprezentowanego przez Zarząd PKP PLK S.A. w osobach p. Teresy Zwiernik i p. Marka Pawlika zostało wydane w dniu 18.12.2008 roku postanowienie Wojewody Mazowieckiego wszczynające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:


przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia na szlaku Ciechanów - Konopki od km 99,450 do km 106,600,na terenie gminy Ciechanów i gminy Regimin, na działkach ewidencyjnych:

 

tabela1.jpg

 

W zakresie:
- rozbiórki toru przyrampowego na odcinku od km 99,450 do km 99,870,
- budowy nowych torów szlakowych na odcinku od km 104,430 do km 105,389 w związku z wyłagodzeniem łuku i przesunięciem linii kolejowej w kierunku wschodnim
- budowy nowej sieci trakcyjnej wraz z rozbiórką istniejącej,
- budowy odwodnienia podtorza linii kolejowej,
- budowy linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) średniego napięcia 15kV
- przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym i budowy samoczynnej blokady liniowej,
- budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej
- budowy nowego odcinka gazociągu 0 100 mm wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa pod torami kolejowymi w km 104,832 E-65

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.), który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji" oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania" informujemy, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600 oraz w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów i Urzędzie Gminy Regimin, 06-461 Regimin 22.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2009 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 3834
02 marca 2009 15:19 Przemysław Bugdal - Dodanie załącznika.
02 marca 2009 15:17 Przemysław Bugdal - Zmiana treści dokumnetu.
02 marca 2009 15:17 Przemysław Bugdal - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl