Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie w/s wydobycia kruszywa

 

Regimin, 2009.10.19

WÓJT GMINY REGIMIN

 

Nr 7624/14/09

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, że po uzyskaniu opinii Starosty Ciechanowskiego / RSD.7633/127/09 z 05.10.2009 r./ oraz braku zastrzeżeń ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie - w dniu 16.10. 2009 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Pniewo”

Jednocześnie informuję wszystkie strony toczącego się postępowania, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku..., że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z materiałem dowodowym można zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 13/w godzinach pracy / 8.00 – 16.00/.

 

 

 

Wójt

/-/ Lech Zduńczyk

 

 

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Pniewo Wielkie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2009 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2425
19 października 2009 15:05 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.