Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 


Regimin 13.02.2017 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/2017
dotyczy wykonania usługi:
organizacja wyjazdu edukacyjnego


w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2260) na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WM 2014 - 2020.


Gmina Regimin zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
zorganizowania wyjazdu edukacyjnego dla uczniów i opiekunów Szkoły Podstawowej w
Regiminie, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Gimnazjum w Regiminie w ramach realizacji projektu

Zdobyte umiejętności drogą do przyszłości”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach IX i X Osi Priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Regimin

Regimin 22

06-461 Regimin
NIP: 566-187-57-84

tel/fax 23 681 17 56                        

e-mail: regimin@bazagmin.pl


Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowego wyjazdu edukacyjnego do
Warszawy, w zakresie opisanym szczegółowo poniżej.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczniów i
opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Gimnazjum w Regiminie .      

1) Uczestnicy Wyjazdu:

a)  ze strony Zamawiającego:

-      66 uczniów klas 1-3 Gimnazjum  w Regiminie,

-      40 uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Regiminie,

-      27 uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Szulmierzu

-      14 uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Zeńboku

 

b)       ze strony Zamawiającego: 10 opiekunów spełniających wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Łącznie - 157 osoby


2) Planowany termin Wyjazdu: do 30 marca 2017r. w dni nauki szkolnej.

Ww. termin wyjazdu może być zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem,
że zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie do 15.03.2017r.,
bez uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja
wymaga formy pisemnej.

2. Na kompleksowe wykonanie wyjazdu edukacyjnego do Warszawy, składać się będzie:

1) Transport uczestników z w/w szkół       

2) Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - bilety wstępu dla wszystkich uczestników wyjazdu
    do:

  • Centrum Nauki Kopernik,
  • planetarium 3D (seans dostosowany do wieku dzieci)

3)Jeden posiłek

4)  Transport powrotny do szkół

5)   Wszystkie pozostałe ewentualne opłaty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów,
kosztów z tytułu opłat i kar, nałożonych na niego przez właściwe organy, opłaty parkingowe
itp.


Przejazd: Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom/uczestniczkom wyjazdu edukacyjnego
własnym lub udostępnionymi przez firmę przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi przewozu osób (tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1414 z późn. zm. oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy, Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 874 z późn.
zm.). Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in. licencję
przewoźnika oraz zobowiązać się do zapewnienia autokaru sprawnego technicznie,
posiadającego pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie.
Ponadto autokar musi: posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz
posiadać sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz nagłośnienie.

Autokar musi zabezpieczać ilość miejsc odpowiednią do ilości uczestników. W razie awarii
autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w ciągu 1-1,5
godziny (w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych). W przypadku, gdy
Wykonawca nie zapewni środka transportu oraz kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej
wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego
środka transportu. W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia
Zamawiającego.
Dodatkowe informacje: Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych)oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

3.  Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:

-  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-  posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań - załącznik
nr 2.

4.  Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący uprawnień wymaganych prawnie do
świadczenia usług turystycznych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty kopie
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

-   zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa

2 ) posiadają   niezbędną wiedzę i doświadczenie

3 ) dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym

4 ) dysponowania       osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)    formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)  oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika
nr 2

c)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 3

d)  kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

-   zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
WojewództwaDo udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie
warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie
„spełnia/nie spełnia".

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.


5.  Termin realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30 marca 2017r.


6.  Dopuszczalność składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


7.  Kryterium wyboru oferty- oceny ofert

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zastosuje następujące kryteria:
Cena - waga 100%,

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego
wzoru:

C = (Cmin / Cof) x 100 pkt.

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof - cena badanej oferty.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Cena podana w ofercie: Wykonawca podaje cenę brutto wraz z podatkiem VAT.
Powyższa cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia (tj. koszty transportu, koszty przewodników, ceny biletów wstępu, koszt
wyżywienia, opłaty parkingowe, koszt zajęć warsztatowych itp.)

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane świadczenia.

Wykonawca po zrealizowaniu umowy wystawi fakturę. Należności z tytułu wykonanego
zamówienia będzie płatne na konto umieszczone na fakturze w terminie 30 dni po przedłożeniu
rachunku/faktury, po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie
ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania.
W szczególnych okolicznościach Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania z podaniem uzasadnienia do publicznej wiadomości.                                                                              Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy w sprawie
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


8.  Wymagania dot. Zawartości oferty - dokumenty, które należy dostarczyć

a)  formularz ofertowy - wg załącznika nr 1

b)  oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika
nr 2

c)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 3

d)  kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

- zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa

1)   Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana,
niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

2)   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3)   Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania
ofertowego

4)  Zawartość oferty

Oferta powinna:

  • być opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • zawierać czytelny podpis wykonawcy,
  • wycenę zamówienia brutto.
  • cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5)   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7)  W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

8)    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.regimin.bazagmin.pl


9.  Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 27 lutego 2017r.  do godziny 10:00, pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia za
pośrednictwem:

• poczty elektronicznej -e-mail: regimin@bazagmin.pl

• dostarczona na adres:

Gmina Regimin
Regimin 22
06-461 Regimin,

lub złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Regiminie; Regimin 22; 06-461 Regimin

Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017


10.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1)  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

3) Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku niniejszego postępowania za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


12.  Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Anna Staniszewska tel. 23 681 17 56 w.36

Zmawiający zaprasza do złożenia oferty.

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych -załącznik nr 2

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3

4.Wzór umowy - załącznika nr 4

 

 

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. informatyki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2017 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 397
13 lutego 2017 16:09 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2017 16:08 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2017 15:58 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl