Urząd Gminy w Regiminie

Przetargi zobacz archiwum »

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

sprawa numer  07/2009

REGIMIN, 2009-07-09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Numer ogłoszenia: 230880-2009 data zamieszczenia:09.07.2009

Przedmiot zamówienia:

       Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania oraz dowożenie  uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 13 i do Szkoły Podstawowej Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu i z powrotem do miejsca ich zamieszkania.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

WÓJT GMINY REGIMIN

06-461 REGIMIN

www.regimin.bazagmin.pl

Email   regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania  8.00 - 16.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  na naszej stronie internetowej: www.regimin.bazagmin.pl 

lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest odpłatna: Cena   20 zł (wersja drukowana)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wielkość i zakres zamówienia określa SIWZ

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  1 września 2009 roku do 18 czerwca 2010 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zawiera SIWZ

8) Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|         Nazwa kryterium                                              |  Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|        Cena  brutto                                                     |    100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

WÓJT GMINY REGIMIN

06-461 REGIMIN

Pokój nr 8  sekretariat

 do dnia 2009-07-24  do godz. 10.00

11) termin związania ofertą

 okres 30 dni

                                 

                                                                       

___________________________

WÓJT GMINY REGIMIN

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2009
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych inwestycji i środków UE
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zwierzchowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2009 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 2488
09 lipca 2009 15:39 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie załącznika.
09 lipca 2009 15:36 Krzysztof Zwierzchowski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl