Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza I nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Nazwa i adres zakładu

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie, 06-461 Regimin

2. Określenie stanowiska urzędniczego

- Główny Księgowy – wymiar etatu  1/2

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

            I. Wymagania niezbędne:

                  1) wykształcenie – wyższe o profilu ekonomicznym,   

                  2) posiada co najmniej 5- letnią praktykę w księgowości,

                  3) bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

                  4) znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

            II. Wymagania obligatoryjne:

1)    stan zdrowia umożliwiający sprawowanie stanowiska,

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

III. Wymagania dodatkowe:

- obsługa komputera ( praca w  programach: Płatnik, Exel, Vulcan)

4. Zakres zagadnień wykonywanych na stanowisku:

            Na stanowisku wykonywane będą w szczególności następujące zadania:

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym;

4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5)    prowadzenie zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i świadczeniobiorców.

6)    prowadzenie akt osobowych,

7)    obsługa kadrowo-płacowa pracowników,

8)    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji

5. Wymagane od kandydatów dokumenty:

            a) życiorys (CV)

            b) list motywacyjny

            c) oryginalne dokumenty lub ich kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność  z oryginałem potwierdzające wykształcenie,

            d) kwestionariusz osobowy,

            e) inne oryginalne dokumenty lub kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności   oraz stan zdrowia,

            f) dokument potwierdzający fakt, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

            g) dokument potwierdzający  fakt, że kandydat nie był prawomocnie skazany     za        przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,     przeciwko       działalności instytucji państwowych oraz samorządu      terytorialnego, przeciwko       wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo    karne skarbowe.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

            a) termin składania dokumentów od dnia 30.10.2013 roku 

            do dnia 12.11.2013 roku tylko w formie pisemnej

            b) miejsce składania dokumentów:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            w Regiminie,  06-461 Regimin (pokój Kierownika GOPS) osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Regiminie”.

                                              

 

 

7. Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 6 – nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regimin: bazagmin.pl/bip_regimin, stronie internetowej Ośrodka: gopsregimin.com oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Regiminie.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami ) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U  z 2008 roku Nr 223 poz. 1458 ze zmianami )i własnoręcznym podpisem.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1446
30 października 2013 10:58 (Paweł Tadrzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.