Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zeńboku.

Numer sprawy: 2/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 30 000 Euro.

1. Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zeńboku
06-461 Regimin
tel. 611-12-22
2. Przedmiot zamówienia: dostarczenie i montaż okien z PCV w Szkole Podstawowej
w Zeńboku
PKW I U :45. 21 .1.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
b) Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Wymagany termin realizacji:
3 tygodnie od podpisania umowy.
4. Informację o warunkach wymaganych od wykonawców:
1) o zamówienie mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają następujące warunki :
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
b) spełniający warunki zawarte w art. 22ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
c) spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej,
d) wyrażą zgodę na pełny zakres opracowania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr1 do dokumentacji przetargowej.
5. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 1994r.
/Dz. U. Nr 140, poz. 776/.
6. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami ;
Kędzierski Mieczyław
dyr. Szkoły
tel. 611-12-22
7. Określenie sposobu uzyskania formularza oraz jego cena :
w Szkole Podstawowej w Zeńboku
cena formularza – bezpłatny
8. Miejsce i termin składania ofert: 2003-04-29 godz.12.00
Szkoła Podstawowa w Zeńboku
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 2003-04-29.godz. 12.30.
Szkoła Podstawowa w Zeńboku
10. Kryteria oceny ofert: Cena brutto-waga 100%,
11. Kwota wadium: Wadium w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2451
12 marca 2008 21:02 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl