Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Usługi projektowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 30 000 Euro.

1. Zamawiający: Wójt Gminy Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin.
tel./fax (023) 681-17-56.
NIP 566-10-43-730, regon: 000550479.
2. Przedmiot zamówienia:
na opracowanie " dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Regimin gmina Regimin " numer sprawy: 19/2003.
PKW i U: 74.20.1.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Wymagany termin realizacji:
a) wstępne dane techniczne – 3dni od podpisania umowy.
b) projekt budowlany – 4 tygodni od przekazania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podkładów geodezyjnych do celów projektowych.
4. Informację o warunkach wymaganych od wykonawców:
1) zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
b) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
c) spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej,
d) wyrażą zgodę na pełny zakres opracowania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentacji przetargowej
5. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 1994 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 776/.
6. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
Pan inż. Stanisław Gawarecki
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
tel. (023) 681-17-56; kom. 600723205.
w godz. od 800 do 1500.
7. Określenie sposobu uzyskania formularza oraz jego cena:
w Urzędzie Gminy w Regiminie
w pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza – bezpłatny.
8. Miejsce i termin składania ofert: 2003.07.14 godz. 11,00.
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 6 /sekretariat/,
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 2003.07.23 godz. 11,30.
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 7 /sala konferencyjna/,
10. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga 100 %,
11. Kwota wadium: Wadium w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2321
12 marca 2008 21:02 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl