Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Usługi geodezyjne.

Numer sprawy: 20/2003.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 30 000 Euro.

1. Zamawiający: Wójt Gminy Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin.
tel./fax (023) 681-17-56.
2. Przedmiot zamówienia:
wykonanie : aktualizacji mapy w skali 1 : 500 ,tyczenie sieci oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej na obiekcie „ wodociąg - Regimin”.
PKW i U: 74.20.7.

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Wymagany termin realizacji: aktualizacja mapy – dwa tygodnie od podpisania umowy, tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci – zgodnie
z terminem umownym robót budowlanych.
4. Informacje o warunkach wymaganych od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
b) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
c) spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej,

5. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 1994 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 776/.

6. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
Bożena Wesołowska
Inspektor
tel. (023) 681-17-61
w godz. od 800 do 1500.

7. Określenie sposobu uzyskania formularza oraz jego cena:
w Urzędzie Gminy w Regiminie w pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza – bezpłatny.

8. Miejsce i termin składania ofert:
2003.07.16. godz. 10,00.
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 6 /sekretariat/,

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
2003.07.16 . godz. 11,30.
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 7 /sala konferencyjna/,
10. Kryteria oceny ofert:
a) aktualizacja mapy w skali 1 : 500 za 1 km cena brutto - waga 50 %,
b) tyczenie sieci wodociągowej za 1 km cena brutto - waga 25 %,
c) inwentaryzacja powykonawcza sieci za 1 km cena brutto – waga 25%,

11. Kwota wadium: Wadium w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2503
12 marca 2008 21:02 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl