Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wycena posesji w Regiminie.


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 30 000 Euro.

1. Zamawiający: Wójt Gminy Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin.
tel./fax (023) 681-17-56.
NIP 566-10-43-730, Regon: 000550479.
2. Przedmiot zamówienia:
na opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Regimin" - numer sprawy: 21/2003.
PKW i U: 74.84.1.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Pożądany termin realizacji:
a) 3 tygodnie od przekazania końcowego
podziału posesji pierwotnej nr 254.
4. Informację o warunkach wymaganych od wykonawców:
1) zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
b) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
c) spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej,
d) wyrażą zgodę na pełny zakres opracowania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentacji przetargowej
5. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 1994 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 776/.
6. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
Pan inż. Stanisław Gawarecki
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
fax./tel. (023) 681-17-56; 681-17-61; kom. 600723205.
w godz. od 8,00 do 15,00.
7. Określenie sposobu uzyskania formularza oraz jego cena:
w Urzędzie Gminy w Regiminie
w pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza – bezpłatny.
8. Miejsce i termin składania ofert: 2003.08.21 godz. 11,00.
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 6 /sekretariat/ lub w pok. nr 8,
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: 2003.08.21 godz. 11,30.
Urząd Gminy w Regiminie pok. nr 7 /sala konferencyjna/,
10. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga 100 %,
11. Kwota wadium: Wadium w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2300
12 marca 2008 21:02 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl