Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Usługi geodezyjne - wykonanie i aktualizacja mapy pasa drogowego w obiekcie "droga - Pniewo Czeruchy"

Numer sprawy: 28/2003.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 30 000 Euro.

1. Zamawiający: Wójt Gminy Regimin
Regimin 22, 06-461 Regimin.
tel./fax (023) 681-17-56.
2. Przedmiot zamówienia:
wykonanie: nowej mapy w skali 1:500, aktualizację mapy w skali 1:500,podział działek oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej pasa drogowego na obiekcie „droga – Pniewo Czeruchy”.
PKW i U: 74.20.7.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Wymagany termin realizacji:
aktualizacja mapy, nowa mapa – dwa tygodnie od dnia podpisania umowy,
podziały działek – trzy tygodnie od dnia otrzymania projektu technicznego modernizacji drogi,
inwentaryzacja powykonawcza pasa drogowego- zgodnie z terminem umownym robót budowlanych.
4. Informacje o warunkach wymaganych od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
b) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
c) spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej,
5. Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 1994 r. /Dz.U. Nr 140, poz. 776/.
6. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:
Bożena Wesołowska
Inspektor
tel. (023) 681-17-61;
w godz. od 8:00 do 15:00.
7. Określenie sposobu uzyskania formularza oraz jego cena:
w Urzędzie Gminy w Regiminie
w pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena formularza – bezpłatny.
8. Miejsce i termin składania ofert:
2003.09.17. godz. 10:00,
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 6 /sekretariat/.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
2003.09.17 . godz. 11:30,
Urząd Gminy w Regiminie
pok. nr 7 /sala konferencyjna/.
10. Kryteria oceny ofert:
a) wykonanie nowej mapy w skali 1 :500 za 1 km , cena brutto – waga 30 %,
b) wykonanie aktualizacji mapy w skali 1 : 500 za 1 km , cena brutto - waga 20 %
c) wykonanie podziału działki, za 1 sztukę powstałą w wyniku podziału cena brutto – waga 40 %,
d) inwentaryzacja powykonawcza pasa drogowego za 1 km cena brutto - waga 10%
Kwota wadium: Wadium w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
12. Inne: data publikacji na stronie internetowej - co najmniej od 2003.09.09 do 2003.09.17.Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2544
12 marca 2008 21:02 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl