Urząd Gminy w Regiminie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

wykonanie modernizacji budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy

sprawa numer  09A/2008

REGIMIN, 2008-07-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie modernizacji budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy   gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

WÓJT GMINY REGIMIN

06-461 REGIMIN

www.regimin.bazagmin.pl

Email   regimin@bazagmin.pl

Godziny urzędowania  8.00 - 16.00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie zamawiającego pokój nr 11

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest odpłatne: Cena   20 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Wykonanie modernizacji budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  30 września  2008r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8) Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|         Nazwa kryterium                                              |  Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|        Cena  brutto                                                     |    100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

WÓJT GMINY REGIMIN

06-461 REGIMIN

Pokój nr 8  sekretariat

 do dnia 2008-08-20  do godz. 10.00

11) termin związania ofertą

 okres 30 dni

                                                                                                         

___________________________

WÓJT GMINY REGIMIN

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Jaskólski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2008 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 4370
31 lipca 2008 09:01 (Waldemar Jaskólski) - Dodanie załącznika.
31 lipca 2008 09:00 (Waldemar Jaskólski) - Dodanie załącznika.
31 lipca 2008 09:00 (Waldemar Jaskólski) - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl