Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego:
a) urodzeń,
b) małżeństw,
c) zgonów,
2) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
3) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu dziecka,
c) zmianie imion dziecka,
d) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
4) wydawanie zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
6) wydawanie imiennych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach aktów stanu cywilnego:
a) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
b) uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
c) transkrybowanie aktów zagranicznych,
d) sprostowanie błędu pisarskiego,
8) wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa,
9) wpisywanie postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej w księgach stanu cywilnego,
10) wypełnianie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień i przekazywanie do Urzędu Statystycznego,
11) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
12) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
13) wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
14) prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
15) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych i przygotowanie dokumentacji do poboru do wojska,
16) wydawanie decyzji o przedterminowym zwolnieniu ze służby wojskowej,
17) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby pełniące zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny, uznania ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, za żołnierza samotnego oraz pokrywaniu należności i opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, a także o zawieszeniu spłaty kredytu lub pożyczek,
18) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem kwot należnych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy. Którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
19) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
20) organizacja okolicznościowych uroczystości związanych z rocznicami pożycia małżeńskiego,
21) wykonywanie innych zadań i obowiązków określonych przepisami prawa, a dotyczących zajmowanego stanowiska oraz zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

Stanowiska

Wójt Gminy

Zastępca Kierownika USC

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 7016
29 stycznia 2020 14:12 (Magdalena Piotrowska) - Usunięcie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
29 stycznia 2020 14:11 (Magdalena Piotrowska) - Dodanie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
16 maja 2019 14:37 (Elżbieta Kopacz) - Dodanie stanowiska: Wójt Gminy.