Urząd Gminy w Regiminie

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi organów gminy i sekretariatu należy w szczególności:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej sekretariatu Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza oraz Rady Gminy,
2) koordynowanie spraw dotyczących technicznego przygotowania materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał Rady, kompletowanie tych materiałów, przekazywanie ich do realizacji,
3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu,
4) prowadzenie rejestru korespondencji, centralnego rejestru podań,
5) prowadzenie centralnego rejestru faktur,
6) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
7) prowadzenie prac związanych z:
a) obsługą kancelaryjno – techniczną Rady Gminy i komisji stałych i doraźnych,
b) obsługą jednostek pomocniczych,
8) wysyłanie zawiadomień na sesję do radnych, sołtysów i zaproszonych gości,
9) ponoszenie odpowiedzialności za kompletne i prawidłowe zapisy z obrad Rady Gminy i jej komisji, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji z ich działalności, udostępnianie ich do wglądu zainteresowanym,
10) prawidłowe i terminowe przekazywanie uchwał do nadzoru Wojewody i publikacji oraz pracownikom – zgodnie z ich kompetencjami,
11) prowadzenie rejestru i dokumentacji wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
12) przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
13) prowadzenie rejestru radnych, dokumentacji Rady , Komisji oraz radnych,
14) prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
15) prowadzenie ewidencji wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
16) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
17) obsługa zebrań i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady i Wójta,
18) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
19) obsługa centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki i poczty elektronicznej,
20) obsługa kancelaryjno – techniczna samorządów wiejskich,
21) wykonywanie innych poleceń Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 4416
15 maja 2019 08:42 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
15 maja 2019 08:42 Elżbieta Kopacz - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. obsługi organów gminy i sekretariatu.
08 grudnia 2015 15:08 Elżbieta Kopacz - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl