Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WIŚ.II.MS.7120-K/461/09

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje pełnomocnik p. Zdzisław Wypych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
przebudowa linii kolejowej E-65 Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia (LCS Ciechanów) Szlak Ciechanów – Konopki od km 99.450 do km 113.212, odcinek szlaku w km 99.450-106.600 na terenie gminy i miasta Ciechanów i gminy Regimin w zakresie: przebudowy torów szlakowych na odcinku od km 99,450 do km 106,600, przebudowy odwodnienia podtorza linii kolejowej wraz z budową nowego odwodnienia na odcinku budowy nowych torów, przebudowy przystanku osobowego Czeruchy, przebudowy przejazdów kolejowych w km 100.448, 100.758, 102.362, 103.032, 104.405, 106.320, przebudowy sieci trakcyjnej, przebudowy liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowy linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) średniego napięcia 15kV, przebudowy sieci i urządzeń teletechnicznych, budowy zasilania odbiorów nietrakcyjnych, przebudowy gazociągu, przebudowy i budowy ogrodzeń, rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie gminy i miasta Ciechanów i gminy Regimin na działkach ewidencyjnych: nr 1648/3 z obrębu Podzamcze - gmina Ciechanów, nr 249 z obrębu Grzybowo - gmina Regimin, nr 35 z obrębu Pawłówko - gmina Regimin, nr 68 z obrębu Lekówiec - gmina Regimin, nr 94/2 z obrębu Chruszczewo - gmina Ciechanów, nr 39 z obrębu Pawłowo - gmina Regimin, nr 140 z obrębu Pniewo Czerechy - gmina Regimin, stanowiące teren zamknięty PKP oraz na działkach ewidencyjnych: nr 1648/12 z obrębu Podzamcze - miasto Ciechanów, nr 94/3 z obrębu Chruszczewo - gmina Ciechanów, nr 1/1 z obrębu Pawłowo - gmina Regimin, nr 2/2 z obrębu Pawłowo - gmina Regimin, nr 47/10 z obrębu Pawłowo - gmina Regimin, nr 59/1 z obrębu Lekówiec - gmina Regimin, nr 64/1 z obrębu Lekówiec - gmina Regimin.

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1116, z późn. zm.), są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. , a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a.

Pełny tekst obwieszczenia dotyczącego:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2010 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2416
15 lutego 2010 08:50 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
15 lutego 2010 08:50 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl