Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

 

Regimin, 2010.05.10

Nr 7624/4/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 10.05.2010 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Kątki na odcinku od km 0+070,00 do km 1+080,00 planowanej przez Inwestora – Gminę Regimin.

Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego , że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Z materiałem dowodowym można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 13/.

 

 

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Kątki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2010 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2209
11 maja 2010 09:24 Waldemar Jaskólski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl