Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

 

Regimin, 2010.05.17

Nr 7624/3/10

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199,poz. 1227/ - informuję, iż w dniu 17.05.2010 r. została wydana decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi transportu rolnego nr 120815 W w m. Jarluty Małe relacji Jarluty Małe – Żmijewo Kuce na odcinku od km 0+000,00 do km 1+516,00 planowanej przez Inwestora – Gminę Regimin.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 13/.

 

 

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Jarluty Małe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2010 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2512
17 maja 2010 15:24 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.