Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10)

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika p. Grzegorza Korzeniowskiego, wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
budowa dwupoziomowych skrzyżowań drogi z torami kolejowymi na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia (LCS Ciechanów), etap II – budowa wiaduktu drogowego w km 102,598 w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka wraz z rozbiórką przejazdów kolejowych w km 102,36 i km 103,032.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych numer: 94/2 z obrębu 5 Chruszczewo, gmina Ciechanów oraz na działkach ewidencyjnych numer: 1/1, 2/1, 2/3, 3/1, 4/1, 6/1, 6/6, 6/8, 19/1, 19/3, 20/1, 21/1, 21/3, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3 i 35 z obrębu 15 Pawłówko i na działkach ewidencyjnych numer: 39, 31/3, 31/5, 32/1, 32/3, 33/1, 33/3, 34, 35/1, 36/5, 36/7, 38/1, 92/3, 93/5, 93/6, 93/7, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 97/4, 98/1, 98/3, 99/1, 99/3, 100/1, 100/3, 101/1, 101/3, 102/3, 102/4, 261/1, 26/1, 27/1, 28/5, 28/7, 28/9, 29/1, 30 z obrębu 14 Pawłowo, gmina Regimin.

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.), są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 tej ustawy.

Dokument wytworzony przez: Referat rolnictwa budownictwa gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2010 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1380
30 grudnia 2010 10:44 Przemysław Bugdal - Zmiana danych dokumentu.
30 grudnia 2010 10:43 Przemysław Bugdal - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl