Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

 

Regimin, 2010.12.27 Nr 7624/6/10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN     Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku NATURA Sp. z o.o. w Trzciance postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowy gorzelni wraz z biogazownią, wytwarzającą energię elektryczną i cieplną, na terenie działki nr 137 w Kozdrojach.Działając na podstawie art. 30 , art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm./, Wójt Gminy Regimin zawiadamia, że w dniu 25.10. 2010 r. wpłynął wniosek NATURA Sp. z o.o. w Trzciance o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie gorzelni wraz z biogazownią wytwarzającą energię elektryczną i cieplną. Mając na uwadze, że przedmiotowe przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania tej decyzji jest Wójt Gminy Regimin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do uzgodnienia oraz do wydania opinii są Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej w terminie od 28.12.2010 r. do 18.01.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 do 16.00 w pok. nr 13. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Regimin przed wydaniem decyzji.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat rolnictwa budownictwa gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2010 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2462
27 grudnia 2010 14:29 (Waldemar Jaskólski) - Dodanie dokumentu.